Pansion Bigenex **, Petrovac

 

Pansion Bigenex **, Petrovac

Pansion (vila) „Bigenex“ se nalazi u samom centru Petrovca (pored hotela Castellastva). Nalazi se na samo stotinak metara od mora. Ima predivnu baštu za sedenje i opuštanje pod stablima maslina.

Sobe su 1/2, 1/3, 1/4. Svaka soba ima određeni broj ležaja, sopstveno kupatilo, tv prijemnik, frižider, klima uređaj (koji se ne doplaćuje posebno) i zasebnu terasu sa koje se i ulazi u svaku sobu. Neke od soba imaju mini kuhinju (dve ringle, sudopera).

Ishrana je na bazi polupansiona, klasično usluživanje (večera je kompletan obrok, kao ručak- uvek ide supa/čorba, glavno kuvano jelo /izbor između 2 jela/, salata, hleb i dezert u vidu slatkiša ili voća), a što se konkretno letovanja u Petrovcu tiče, preporučujemo ga ako putnici žele odmor u mestu koje nije ni preveliko, ni malo, izuzetno je lepo, ima lepo šetalište, puno zelenila i peščano-šljunkovitu plažu a blizu je i poznata plaža Lučice koju svi turisti vole…

*** Doplata za 1 / 2 (dvokrevetnu sobu) iznosi 20 eura po osobi***

Aranžman obuhvata:
 10 dana ( 9 noćenja ) t.j. za smenu od 10.06. je 11 dana (10 noćenja), na bazi polupansiona (doručak i večera) po osobi.
 Korišćenje klime, TV-a, frižidera.
 Dnevni servis soba (čišćenje soba i zamena peškira).

Aranžman ne obuhvata:
 Boravišnu taksu i osiguranje – plaća se na licu mesta po danu i osobi prema odluci Vlade Crne Gore.
 Prevoz.
 Individualne troškove.

Popusti:
Deca do tri godine gratis (nemaju ležaj i hranu);
deca do 12 god.  starosti 30% popust u sopstvenom ležaju,
50% u zajedničkom (popusti se odobravaju na osnovu godina dece u trenutku početka korišćenja aranžmana).

Način plaćanja:
 Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja;
30 % od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije, a preostali iznos :
1. Gotovinski najkasnije do 10 dana pred početak aranžmana
2. Čekovima građana u jednakim mesečnim ratama počev od sledećeg meseca po uplati, a zaključno sa 25.12.2015. (čekovi se deponuju do 10 dana pred početak aranžmana)
3. Administrativnom zabranom sa ratama dospeća zaključno sa 25.12.2015.

Napomena:
 U sobe se ulazi prvog dana boravka posle 13 h; sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09 h !
 Prilikom rezervacije obavezno dostaviti imena i prezimena korisnika, datume rođenja, adresu i kontakt telefon !
 Svaka soba poseduje sopstveni ulaz i balkon!

Doplate:
 Doplata za 1/1 sobu iznosi 50 % od cene za 1/2 sobu!
 Doplata za 1/2 sobu iznosi 20 eura po osobi!

Program putovanja:
1.dan – smeštaj posle 13 h u izabranoj smeštajnoj jedinici. Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti do 10.-og dana (ili duže u zavisnosti od rezervisanog perioda boravka), na bazi polupansiona (doručak i večera – klasično usluživanje).
10.dan – (ili duže) napuštanje soba najkasnije do 09 h. Kraj usluga.

Opšti uslovi putovanja i važne napomene (deo):
Prijavljivanje za sva putovanja je uz obaveznu akontaciju od 30% od odgovarajuće cene putovanja (koja ne podleže promeni). Ostatak od 70% vrednosti putovanja uplaćuje se najkasnije do 10 dana pre polaska na put (primenjuje se cenovnik važeći u tom periodu) i može biti uplaćen u gotovini, čekovima građana, putem administrativne zabrane, kreditima poslovnih banaka ili profakturom (avansnim računom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja istog (u slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promenivalutna klauzula). Sve cene su izražene u evrima. Plaćanje je dinarsko. Primenjuje se zvanični prodajni kurs za efektivu poslovne banke Organizatora putovanja na dan uplate putovanja. Date su po osobi u sobama (hoteli,pansion), odnosno po apartmanu dnevno na bazi najma apartmana u hotelu (ukoliko u cenovniku nije drugačije naglašeno). Smeštaj u hotelu “El Mar” je u klasičnim dvokrevetnim, trokrevetnim, četvorokrevetnim i petokrevetnim sobama ili četvorokrevetnim i petokrevetnim apartmanima, t.j. u pansionu “Bigenex” u dvokrevetnim, trokrevetnim, četvorokrevetnim sobama. Boravišna taksa nije uključena u cenu putovanja i naplaćuje se na recepciji dnevno po osobi (prema odluci Vlade Crne Gore). Prilikom prijave, putnik može uplatiti celokupan iznos aranžmana, čime se garantuje cena, bez obzira na datum polaska.
2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaču zapisa ili putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje može prijaviti u sedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turističkim agencijama koje imaju sa Organizatorom zaključen Ugovor o posredovanju (dalje: Posrednik). Posrednik koji nudi na prodaju i prodaje turističko putovanje dužan je da u program putovanja i potvrdi o putovanju naznači svojstvo u kome nastupa (čl. 58 ZOT). Ako posrednik u ugovoru-potvrdi, ne naznači svojstvo u kome nastupa, posrednik u organizovanju putovanja smatra se kao organizator putovanja (čl. 881 ZOO). Prijava putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora na način na koji je Prijava učinjena i uplatom akontacije u visini od 30% od cene aranžmana ako drugačije nije ugovoreno. Ostatak ugovorene cene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 10 dana pre početka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tačkom 12. Opštih uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog određenog putnika iz Ugovora. Zaključenjem Ugovora, Program (prethodno objavljen ili naknadno izmenjen) postaje njegov sastavni deo i ne može se menjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije ili ako promene nastanu usled više sile. Ukoliko dođe do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u Ugovoru. Za blagovremenost uplate merodavan je datum uplate na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom 12. ovih Opštih uslova.

4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA: – Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom i Opštim uslovima, da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom, – Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeđuje i za njih ne odgovara Organizator, – Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom, – Da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag iIi dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi) , – Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova, – Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru nadoknadi stvarne troškove prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene, – Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti po pravilu u pisanoj formi Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji, – Da se pre zaključenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.msp.gov.rs) i na druge načine o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika; – Da se najkasnije 24 sata ali ne ranije od 48 sati informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.

12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:
12.1. Pre početka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora na način kako je zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:
5 % ako se putovanje otkaže do 45 dana pre početka putovanja (blagovremeni otkaz),
10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja ,
40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja,prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove (troškove prevoza, smeštaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog: iznenadne bolesti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, smrti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, odnosno, poziva za vojnu vežbu putnika ili elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenih od nadležnog organa zemlje putovanja. Za navedene slučajeve, Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz, kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja, po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno, otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove kojom se izričito potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika, slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja. Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak – korišćenje ugovorenog putovanja. Organizator, u slučaju da Putnik koji je odustao, obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam Organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova…
Ovi Opšti uslovi putovanja važe od 30.01.2015. godine i sastavni su deo programa putovanja.
Celokupne uslove možete preuzeti na  sajtu : www.bigenex.com
Za sve informacije date usmenim putem “ BIG-ENEX” d.o.o. ne snosi odgovornost ! Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja “ BIG – ENEX “ d.o.o. Valjevo usaglašeni sa “YUTA” standardom Organizator putovanja APR Registar turizma licenca broj OTP 33/2010