Opšti uslovi putovanja

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA

Na osnovu člana 56. stav 1. Zakona o turizmu (“Sl. glasnik RS”, br 36 /2009, 88/2010, 84/2015 od 15.10.2015 ) , direktor turističke agencije Living & Travel d.o.o. iz Jagodine, ul.Slavke Đurđevic bb, utvrđuje Opšte uslove putovanja
1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:
Potpisivanjem standardnog ugovora – potvrde o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: Opšti uslovi), potvrda o Garanciji putovanja i unapred pripremljen i objavljen program putovanja ( dalje: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora sa istima upoznat i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog i zdravstvenog osiguranja. Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i T.A. “Living & Travel d.o.o. Jagodina – Slavke Djurdjevic bb“ kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.
Pre zaključivanja Ugovora, Organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu i o tome obavesti putnika u primerenom roku, bez odlaganja u pisanoj formi, na papiru i drugom trajnom nosaču zapisa, što Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zaključenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa, u primerenom roku obavešten, pre zaključenja Ugovora. U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova. Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom roku, da li prihvata novoučinjeni Program – ponudu, Ugovor se smatra raskinutim. Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora, upoznao putnika sa pravima, po osnovu garancije putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete.
2. PRIJAVE I UPLATE
Putnik se za putovanje može prijaviti u poslovnici organizatora putovanja (u daljem tekstu: organizator) i drugim ovlašćenim agencijama (u daljem tekstu: posrednik). Kada posrednik u potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora-potvrde o putovanju (u daljem tekstu:
ugovor).Prilikom prijave, putnik je dužan uplatiti akontaciju u visini od 30% od cene aranžmana, a ostatak ugovorene cene, 15 dana pre početka putovanja, ako progra-mom putovanja nije drugačije određeno. Ukoliko putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao.
3. OBAVEZE I PRAVA ORGANIZATORA
Pravo i obaveza organizatora je da: putniku izda ugovor o putovanju, putniku učini dostupnim program putovanja i Opšte uslove putovanja, putniku ponudi osiguranje koji se sastoji od: zdravstvenog osiguranja putnika za vreme boravka u inostranstvu, osiguranja prtljaga, osiguranja od posledica nesretnog slučaja i osiguranja od otkaza putovanja, da se stara o pravima i interesima putnika saglasno dobrim poslovnim
običajima u ovoj oblasti, da isplati putniku adekvatnu naknadu povodom blagovremenog i osnovanog pisanog prigovora zbog potpunog ili delimičnog neizvršenja usluga obuhvaćenih programom putovanja.
4. OBAVEZE I PRAVA PUTNIKA
Pravo i dužnost putnika je da: se detaljno upozna sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja i
uslovima osiguranja, što prilikom zaključenja ugovora (u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe zaključuje ugovor) potvrđuje prihvatanjem klauzule u potvrdi “ Upoznat sam sa programom i opštim uslovima putovanja i u celosti ih prihvatam. Potvrđujem da mi je ponuđeno putno osiguranje.”, uplati ugovorenu cenu pod uslovima i na način predviđen programom putovanja, organizatoru blagovremeno dostavi sve podatke i dokumenta potrebne za organizovanje putovanja, garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše zemlje, tranzitne i odredišne zemlje ( granicni, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi ), isplati naknadu koju pričini organizatoru ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih uslova, odredi drugo lice da umesto njega putuje (uz uslov da to lice ispunjava uslove predvidjene za odredjeno putovanje) i oganizatoru naknaditi stvarne troškove prouzrokovane zamenom.
5 .CENE I SADRŽAJ USLUGA
Cene su iskazane u stranoj valuti, a obračun uplata vrši se u dinarima prema prodajnom kursu poslovne banke Organizatora na dan uplate, odnosno po kursu navedenom u Programu ili ako drugačije nije ugovoreno. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora
Putnika.Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mesta neposrednom izvršiocu usluge.
Cena iz Ugovora uključuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više sledećih usluga prosečnog kvaliteta uobičajenog za datu destinaciju i objekte i to: smeštaja, ishrane, prevoza, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cena koju putnik plaća (dalje: Standardne usluge).
Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troškove: aerodromskih i lučkih taksi, lokalnog turističkog vodiča, predstavnika organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sedišta u prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon itd), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge). Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviđene Programom. Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine u odnosu na dan početka putovanja, a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti putnika Organizator ima pravo da naplati razliku do korektne cene putovanja uz doplatu iznosa od 3.000,00 din za manipulativne troškove.
U cenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima. Fakultativni program predstavlja neobavezni deo programa putovanja i zavisi od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih programa su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
6. POVEĆANJE CENE I PRAVO NA OTKAZ ZBOG POVEĆANJA CENE
Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promene u kursu razmene: domace valute u odnosu na valutu iskazanu u cenovniku i u svim drugim slučajevima promene kursa u odnosu na objavljene valute u programu putovanja, ili do promene u tarifama prevoznika. Za povećanje objavljene cene do 10 % nije potrebna saglasnost putnika a povećanje cene se moze odnositi samo na deo usluga koji nije vec placen od strane putnika.Ako povecanje ukupno ugovorene cene prelazi 10%, putnik može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48 h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povecanju cene, u tom slucaju ima pravo a povracaj onoga što je platio organizatoru. Ukoliko u naznacenom roku putnik pisanim putem ne obavesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom.
7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Ponuđeni smeštajni objekti i prevozna sredstva i dr. u programima organizatora opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanija programa putovanja. Ishrana, konfor i druge usluge kategorisani su po lokalni-nacionalnim propisima od strane domicilnih turistickih uprava, a standardi smeštaja i usluga su razliciti i nisu uporedivi po destinacijama.
Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima Posrednika i neposrednih pružalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica). Web – sajt Organizatora je informativnog karaktera. Iako se redovno ažurira, postoji mogućnost različitih informacija od trenutno važećih. Katalozi – publikacije Organizatora su informativnog karaktera i postoji mogućnost različitih informacija od trenutno važećih. Sve informacije proveriti direktno u agenciji.
Za avio aranžmane ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje – sletanje aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” van ili u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.
Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć Putniku po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva ovlašćenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskihm i drugih propisa i dr.) obavezuju putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora i sve eventualne posledice i štetu u takvom slučaju snosi Putnik u celosti.
8. SMEŠTAJ, TRANSFER I PREVOZ
Ukoliko putnik nije izričito ugovorio smeštaj posebnih odlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u programu putovanja. Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u odredjenom smeštajnom objektu koja se mogu odnositi na deponovanje novca i drugih drago-cenosti i vrednih stvari, unos hrane i pica u sobe, poštovanje reda, nemogucnost smeštaja u sobe pre odredjenog vremena, broj osoba u sobi, obavezu napuštanja sobe u odredjeno vreme i sl. Organizator ne moze biti odgovoran za stete nastale zbog nepostovanja propisanih pravila i obicaja. Ako drukcije nije ugovoreno, smestaj putnika u objekat je najranije posle 14,00 h na dan pocetka koriscenja usluge a napustanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan zavrsetka koriscenja usluge. Analogno navedenom, primenjivce se i vazeci principi i pravila prevoznika prilikom transfera i prevoza putnika.
Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznačenim datumima i vremenima.Putnik je odgovoran za svoju avionsku i kartu za ukrcavanje od trenutka kada je dobije od strane agencije (lično podizanjem u agenciji, e-mailom, faxom, od vodiča na aerodromu ili službenika agencije u poslovnici ili
službenika na aerodromu). Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja.
9. PUTNE ISPRAVE
Svi uslovi objavljejni u programu putovanja odnose se na drzavljane Srbije. Organzator nije dužan upoznati putnike – državljane drugih država na uslove koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, vec je obaveza istog da sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno.Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važece putne isprave i o roku dostaviti potrebne podatke i dokumneta za dobijanje viza, ukoliko iste pribavlja organizator. U protivnom, smatrace se da je putnik odustao od putovanja. Organizator putovanja ne garantuje dobijanje vize i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog dokumenta ili ako pogranicne vlasti-imigracione sluzbe ne odobre tranzit, ulazak ili dalji boravak putniku.Ukoliko se putovanje ne može realizovati iz napred navedenih razloga, primenuju se odredbe tacke 10 ovih uslova.
Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenik agencije Organizatora, niti Posrednika nije ovlašćen da utvrdjuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata.
10. ODUSTAJANJE ILI PROMENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA
Organizator, može otkazati putovanje potpuno ili delimicno, u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje da su postojale u vreme objavljivanja programa bile opravdan razlog organizatoru da program ne objavljuje i ugovore ne zaključuje.Ukoliko u programu putovanja nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika u odredenom prevoznom sredstvu, treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalim avio linijama 15 putnika, za putovanje na posebno ugovorenim avio-čarter linijama, vozovima ili hidrogliserima najmanje 80% popunjenosti kapaciteta. Organizator zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja, ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, bezbedonosna situacija u odredenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge vanredne okolnosti ) bez obaveze isplate štete, odnosno placanja bilo kakve naknade putniku. Ugovoreni smještaj može se zameniti samo smeštajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora. Putnik je duzan prihvatiri promenu smetaja u dugom objektu iste ili vise kategorije u istom mestu. Smestaj u objekte nize kategorije moze se izvrsiti samo uz saglasnost putnika i povracaja naknade putniku srazmerno smanjenoj kategoriji smestajnog objekta.Organizator ne preuzima odgovornost za promene programa putovanja usled nepredvidenih okolnosti i više sile u toku putovanja. Ukoliko se putovanje iz opravdanih razloga prekida, organizator ima pravo na naknadu za stvarno pružene usluge. Organizator je ovlašcen otkazati putovanje u slucaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, o cemu je dužan obavestiti putnike najkasnije 5 dana pre predvidenog pocetka putovanja, uz obavezu da putniku izvrši povracaj uplacenih sredstava u celosti najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.
11. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:
11.1. Pre početka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora na način, kako je zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno, i to:
Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje 90 do 45 dana, Organizator ima pravo naknade za učinjene administrativne troškove u visini od 3000 rsd, što predstavlja deo cene putovanja izražene u dinarima.
10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,
40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja. Izuzetno od napred navedenog, primenjivaće se sledeća skala otkaza i to: a. kod brodskih krstarenja-
5% a najmanje 60,00 eur do 91 dana pre početka putovanja,
15% od 90 do 45 dana pre početka putovanja,
30% od 44 do 29 dana pre početka putovanja,
50%od 28 do 15 dana pre početka putovanja,
80% od 14 do 7 dana pre početka putovanja,
95% od 6 do 3. dana pre početka putovanja,
100% na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta
b. za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, đačke i studenske ekskurzije ako se otkazuje kompletan ugovor:
5% ako se putovanje otkaže do 120 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana pre početka putovanja ,
50 % ako se otkaže 0d 89 do 60 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže od 44 do pre početka ili u toku putovanja.
Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove (troškove prevoza, smeštaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog:
– iznenadne bolesti Putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre Putnika, usvojenika i usvojioca,
– poziva za vojnu vežbu Putnika ili elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenih od nadležnog organa zemlje putovanja.
Za navedene slučajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove, kojom se izričito potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika, slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja.
Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak – korišćenje ugovorenog putovanja. Organizator, u slučaju da Putnik obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam Organizator, dužan je Putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova. Organizator je, u slučaju zamene Putnika, obavezan da sa novim putnikom zaključi Ugovor. U slučaju odustanka od putovanja, koje je pokriveno polisom osiguranja, Putnik svoje pravo ostvaruje direktno od osiguravača.
Kod odustanka od Ugovora, Putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanje u dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza.
11.2. Nakon otpočinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja, Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj odgovarajućeg dela cene, neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobađa ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koji su utvrđeni Ugovorom, Organizator je dužan da sprovede određene preventivne mere, kako bi se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge, do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa tačkom 12. ovih Opštih uslova, ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.
12. POMOĆ, REKLAMACIJA, TUŽBA I REŠAVANJE SPOROVA:
Organizator putovanja je dužan, da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu podnošenja reklamacije, i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija, u toku radnog vremena.
Organizator putovanja je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija, i da je čuva najmanje dve godine, od dana podnošenja reklamacije Putnika.
Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku Organizatora, a u hitnim slučajevima ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima, direktno Organizatoru. Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel. broja
+381358245435, faksa +381358820535, radnim danima od 8-20 h, subotom od 9-15h po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: office@livingtravel.rs. Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj Ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr., preko kojih se može kontaktirati.
Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađjuje u postupka po reklamaciji radi rešenja problema u primerenom roku u zavisnosti od prirode reklamacije (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišcćen apartman i dr. nedostaci) i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.
Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom Organizatora, o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka, koju obe strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde.
Ako je uzrok reklamacije otklonjen na licu mesta, Putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje adekavtnog altermativnog rešenja smatra se da je Program u celosti izvršen.
Lokalni predstavnici, nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već isključivo Organizator. Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene, raskid Ugovora i naknadu štete, ako nesavesno i na propisani način propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog predstavika i Organizatora o nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga.
Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od osam dana od dana završetka putovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvrđivanja „nedostataka”, dostavi osnovanu i dokumentovanu reklamaciju (pisanu reklamaciju na licu mesta, račune o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga, činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni između ugovorenih i neizvršenih, odnosno delimično izvršenih usluga. Svaki Putnik potpisnik Ugovora, u svoje ime i u ime lica iz Ugovora, ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju, podnosi pojedinačno, jer Organizator neće razmatrati grupne prigovore.Poželjno je da reklamaciju Putnik dostavi u pisanoj formi na adresu Organizatora u Jagodini, u ulici Slavke Djurdjević bb.
Putnik može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je zaključio Ugovor o putovanju, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacije, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost reklamacije.
Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije, po učinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta i da Putniku izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno, saopšti broj pod kojim je zaveden njegova reklamacija u evidenciji primljenih prigovora.
Organizator je dužan u roku od 8 dana dostaviti Putniku pisani odgovor i isplatiti razliku u ceni, sve od dana prijema uredne reklamacije. Organizator putovanja može produžiti ovaj rok uz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu reklamacija.
Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, Organizator će dostaviti Putniku odgovor, da istu u ostavljenom roku uredi, pod pretnjom propuštanja.
Organizator će, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, u zakonskom roku odgovoriti Putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.
Sniženje cene po reklamaciji Putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanoj i blagovremenoj reklamaciji po Ugovoru, srazmerna je stepenu neizvršene,
odnosno delimično izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom Organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji, sa klauzulom o konačnom razrešenju međusobnih spornih odnosa. Smatraće se, da je povraćaj razlike u ceni Putniku izvršen i postignut dogovor sa Putnikom u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, kada je Organizator Putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga, koji je važio na dan zaključenja Ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je Organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.
Organizator ne snosi odgvornost za propuste, odnosno za štetu nanetu Putniku od strane neposrednih pružaoca usluga, koji odgovaraju saglasno propisima koji se na njih odnose, ako se ponašao kao pažljiv Organizator pri izboru lica koja su te usluge izvršila.
Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima, pre isteka roka za rešavanje prigovora, smatraće se preuranjenim, kao i obaveštavanje javnih glasila i medija, povredom Ugovora.
13. PRTLJAG
Prevoz prtljaga do odredjene težine koju odredjuje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga putnik placa prema važecim cenama avio-prevoznika. Kod prevoza autobusom putnik može poneti 2 komada prtljaga. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Kod autobuskog prevoza putnika, prtljag ne sme da bude veći od ličnog prtljaga neophodnog za period letovanja ( do 2 komada prtljaga standardne veličine). U slučaju većeg broja bagaža, prevoznik – organizator putovanja ( u interesu komfora ostalih putnika) može da ne primi na prevoz suvišni prtljag, kao i drugu robu koja nije za ličnu upotrebu u vreme letovanja . Organizator putovanja ne preuzima odgovornost za izgubljeni, ošteceni ili ukradeni prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku, odnosno unetom u smestajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pruzaoca usluge smetaja i dr. a prema vazecim medjunarodnim propisima, domacim propisima i vazecim uzansama.
14. CARINSKI I DEVIZNI PROPISI
Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr propise Republike Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slucaju nemogucnosti nastavka putovanja,odnosno boravka,sve posledice i troškove snosi sam putnik
15. ZDRAVSTVENI PROPISI
Putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku odredjenih dokumenata, podrazumevaju obavezu putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi sve odgovarajuce potvrde.
16. GUBITAK DOKUMENATA
Ukoliko za vreme putovanja dodje do gubitka ili kradje putne isprave, troškove izdavanja novih isprava, kao i sve druge troškove nastale kao posledica gubljenja putnih isprava, snosi sam putnik.
17. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA
Organizator putovanja duzan je ponuditi putniku mogucnost obezbedjenja polisa zdravstvenog osiguranje tokom boravka u inostranstvu, kao i osiguranje prtljaga, osiguranje od posledica nesrecnog slucaja, kao i osiguranje od otkaza putovanja.U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje sem ako nije drugačije pecizirano ugovorom o putovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između putnika i osiguravajuće kompanije, kome se svi eventualni zahtevi direktno upućuju.Sastavni deo polise su Opšti uslovi osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju osiguravajuće kompanije.Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da je informisan i upućen na obezbeđenje paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da putnik mora sam platiti značajne troškove
eventualnog lečenja.Prema čl. 53. Zakonu o turizmu, organizator ima sledeće garancije putovanja usklađene sa Pravilnikom Ministrastva ekonomije i regionalnog razvoja ( Sl.gl.RS BR 50/2012) i to:
– Na iscrcpljujuću sumu osiguranja od 300.000,00 EUR za odgovornost turističke agencije kao Ugovarača osiguranja u slučaj insolvetnosti radi naknade štete po polisi osiguranja br. 300056548 od 25.01.2017 do 25.01.2018 osiguravajuće kompanije Akcionarsko Društvo za Osiguranje „DDOR Novi Sad“ Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 8. (Putnik zatečen na putovanju treba na najbrži način da kontaktiraju „osiguravača”, na tel. br. +381 0800 303 301 ili e.mail: ddor@ddor.co.rs .
Putnik je obavezan da dostavi osiguravaču ili banci i organizatoru broj ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona, faxa ili e.mail adrese preko kojih se može kontaktirati u mestu trenutnog boravka.)
18. INFORMACIJE
Usmene informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u programu putovanja ne obavezuju organizatora putovanja
19. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA
Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima
20. OBAVEZNOST PRIMENE
Organizator može Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugačije odredbe u odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pružaoci usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji čine sastavni deo takvih Ugovora. Ovi Opšti uslovi putovanja važe od 25.01.2017 god. kojim prestaju da važe Opšti uslovi putovanja objavljeni 15.04.2016. godine

Direktor
Zorica Paunovic